Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek
keseru.hu weboldal felhasználóinak

Üdvözöljük a KESERŰ MŰVEK FEGYVERGYÁR ÉS MINTABOLT weboldalán (a továbbiakban: Keserű Művek) által üzemeltetett keseru.hu weboldalán.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a keseru.hu weboldal felület látogatóinak használatának feltételeit.

Annak érdekében, hogy a keseru.hu domain néven lévő weboldalon található termékek vásárlásával és használatával, a szükséges feltételekkel a vásárló (a továbbiakban: Vásárló) tisztában legyen, kérjük, gondosan olvassa el az alábbiakat.

Tájékoztatjuk, hogy jelen ÁSZF a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre, mint Vásárlóra egyes pontokban eltérő feltételeket állapít meg a vállalkozásokra (cégekre) vonatkozóakhoz képest. Ebben az esetben a fogyasztónak minősölő Vásáróra az eltérő szabályok vonatkoznak.

A keseru.hu weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a keseru.hu felületén elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. ( Lásd pl. adatvédelmi tájékoztató)

A keseru.hu weboldalon lévő termékekre nincs rá mód, hogy a látogató elektronikus formában rendelést leadjon, előrendeljen vagy lefogadjon!  A keseru.hu weboldalon lévő termékek a hatályban lévő jogszabályok értelmében csak is kizárólag a szakhatósági engedéllyel rendelkező mintaboltunkban személyes megjelenést követően és nagykorúságot igazoló dokumentum mellett lehetséges Faxon, telefonon, e-mailen, levélben rendelés leadására nincs lehetőség, az ilyen módon érkezett megrendeléseket a KESERŰ MŰVEK FEGYVERGYÁR ÉS MINTABOLT nem tudja teljesíteni és figyelmen kívül hagyja!

A látogató a keseru.hu weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A keseru.hu weboldal

Üzemeltetője:                  KESERŰ MŰVEK Kft.
Székhelye:                      1031 Budapest, Gyöngysor utca 6.
Telefonszáma:                 +36 30/2 999 999
Adószáma:                      10761201-2-41
Cégjegyzék száma:           01-09-166780

Termékek árai

A keseru.hu weboldalon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A Keserű Művek nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Keserű Művek nem köteles a terméket a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni.


Vásárlási feltételek

A keseru.hu weboldalon szereplő termékeket csak is kizárólag személyesen nagykorságot hitelt érdemlően igazoló dokumentummal lehet megvásárolni mintaboltunkban!

 

KESERŰ MŰVEK FEGYVERGYÁR ÉS MINTABOLT

1037 Budapest, Gyöngysor utca 6 – 8.
Telefon: +36 30 2999 999

      Nyitva: Hétfő – Péntek  9:00 – 17:00 óráig
Szombat  9:00 – 17:00 óráig


Felelősség

A látogató a keseru.hu weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Keserű Művek nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

A Keserű Művek kizár minden felelősséget a keseru.hu használói által tanúsított magatartásért és hogy a látogató teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért.

A látogató köteles gondoskodni arról, hogy a keseru.hu weboldal használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat sem közvetlenül, sem közvetett módon ne sértse.

Az Internet globális jellege miatt a látogató elfogadja, hogy a keseru.hu weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a keseru.hu használatával összefüggő bármely tevékenység a látogató államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a látogatót terheli a felelősség.

A Keserű Művek nem vállal felelősséget a keseru.hu weboldalon bemutatott termékek személyes megvásárlását követően a nem rendeltetésszerű használatából keletkezett közvetlen vagy közvetett bekövetkezett vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá a testi épséget, egészséget megkárosító következményekért.

Szerző jogok

A keseru.hu weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. A Keserű Művek a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója keseru.hu elérhető szolgáltatások és termékek nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak.

Bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és termékleírásokat vagy termék specifikációkat, a keseru.hu weboldalon felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A keseru.hu tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Keserű Művek előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel kizárólag a Keserű Művek előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a keseru.hu weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot látogatónak a keseru.hu weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A keseru.hu rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Keserű Művek előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a keseru.hu weboldal által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével az Eladó adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Az ÁSZF egyoldalú módosítása


A Keserű Művek jelen ÁSZF-et, a keseru.hu weboldalon bemutatott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a keseru.hu weboldalon történő közzétételt követően lép életbe.

Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2018 május 30.